Wypożyczalnia i serwis
Wypożyczalnia i serwis

Wypożyczalnia i serwis

Szykujesz się na narty!

Wypożycz narty zabierz je dziś wieczorem a ciesz się jazdą jutro!
Profesjonalna obsługa, instruktor na miejscu doradzi,dobierze i ustawi sprzęt według potrzeb!

 

 

komplet narciarski (narty + buty) 55 PLN/dzień

komplet snowboardowy (deska + buty) 60 PLN/dzień

narty 40 PLN/dzień

deska 50 PLN/dzień

buty narciarskie/snowboardowe 20 PLN/dzień

kask 10 PLN/dzień

kije narciarskie 15 PLN/dzień

 

Bunny SKI & SNB SERVICE

Ostrzenie  (narty/snowboard) 35 PLN
Bunny small service (ostrzenie + smarowanie + polerowanie) 80 PLN
Bunny big service (pełna regeneracja, wyrównanie ślizgu, zalewanie ubytków + mały serwis  110 PLN
Regulacja wiązań 10 PLN

Regulamin wypożyczalni:

1. Wypożyczalnia Fun Adventure Krzysztof Królik  prowadzi wynajem sprzętu sportowego.

2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.

3.  „Wypożyczający” czyli osoba wypożyczająca sprzęt zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest integralną częścią.

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczonego sprzętu i jest zapisana  w umowie.

5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa, a także zeskanowanie okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.

8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

10.Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu .

13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.

15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającym jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.

16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.

16a. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.

16b. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię , Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

 


info

Krzysztof Królik

tel:881 499 907

krzysiek@funadventure.pl

Rezerwuj

Lokalizacja